Sympozjum Neonatologiczne

Stany naglące w neonatologii 2018 – „Praktyczna Neonatologia“

23-24 listopada 2018

MATERIAŁY POSYMPOZJALNE

 

Sesja I (Session I) – Problemy neurologiczne w neonatologii (Neurological problems in neonatology)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.00-09.35 Marianne Thoresen  (Bristol, Wielka Brytania)

Wiedza zyskana przez 12 lat stosowania hipotermii terapeutycznej – poprawa postępowania, prognozowanie krótko i długoterminowych wyników leczenia oraz nowe kierunki (Knowledge gained with 12 years of cooling as standard of care – improved  management, short and long term  outcome prediction  and new directions)

09.35-09.55 Lena Hellstrom-Westas (Uppsala, Szwecja)

Zastosowanie aEEG i EEG u wcześniaków (aEEG and EEG applications in the preterm neonate)

09.55-10.15 Andrew Whitelaw (Bristol, Wielka Brytania)

Pokrwotoczne poszerzenie układu komorowego: kiedy interweniować, rola nakłuć lędźwiowych, zbiorników połączonych z układem komorowym oraz nowych terapii (Posthemorrhagic ventricular dilatation: when to intervene, the role of lumbar puncture, ventricular reservoir and newer treatments)

PDF do pobrania

10.15-10.30 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja II (Session II) – Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej w OITN (Volume targeted modes of mechanical ventilation in the NICU)

Przewodniczący (Chair): Manuel Sanchez-Luna (Madryt, Hiszpania), Maria Wilińska (Warszawa), Andrzej Piotrowski (Łódź)

10.30-10.50 Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia)

Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej noworodka w świetle danych z badań naukowych (Volume targeted ventilation for neonates – what is the evidence?)

10.50-11.10 Manuel Sanchez Luna (Madryt, Hiszpania)

Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami połączona z trybem gwarantowanej objętości – innowacyjna metoda potencjalnie ograniczająca uszkodzenie płuc (An innovative approach to prevent lung injury with HFOV combined with Volume Guarantee)

PDF do pobrania

11.10-11.30 Helen Chitty (Middlesbrough, Wielka Brytania)

Praktyczne aspekty stosowania trybów objętościowych wentylacji mechanicznej (Practical aspects of volume targeted ventilation)

11.30-11.50 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

Wpływ trybów objętościowych na parametry hemodynamiczne i utlenowanie mózgowe noworodka (The influence of volume targeted modes on brain oxygenation and hemodynamic parameters)

11.50-12.05 Dyskusja (Panel discussion)
12.05-13.05 Lunch

 

Sesja III (Session III) – Nieinwazyjne wsparcie oddechu (Non-invasive respiratory support)

Przewodniczący (Chair): Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy), Tomasz Szczapa (Poznań)

13.25-13.45 Corrado Moretti (Rzym, Włochy)

Nieinwazyjne wsparcie oddechu i wentylacja: CPAP, BiPAP i NIPPV (Non-invasive support and ventilation: CPAP, BiPAP and NIPPV)

13.45-14.05 Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy)

Nosowy CPAP i nosowa terapia wysokoprzepływowa: korzyści, kontrowersje i zastosowania (Nasal CPAP and nasal High Flow Therapy: advantages, controversies and applications)

14.05-14.25 Manuel Sanchez-Luna (Mardyt, Hiszpania)

Innowacje w terapii oddechowej oraz monitorowaniu wcześniaków w OITN (Innovation in the respiratory care and monitoring of very immature infants at the NICU)

PDF do pobrania

14.25-14.45 Corrado Moretti (Rzym, Włochy)

Wentylacja nieinwazyjna: fizjologiczne i kliniczne korzyści z synchronizacji (Non-invasive ventilation: physiological and clinical advantages of synchronization)

14.45-14.55 Natalia Neumann-Klimasińska (Poznań)

Wentylacja nieinwazyjna z wykorzystaniem helioxu (Heliox non-invasive ventilation)

14.55-15.05 Tomasz Szczapa (Poznań)

Terapia wysokoprzepływowa w programie nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków WOŚP (High flow therapy in the WOŚP non-invasive ventilatory support project)

15.05-15.20 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IV (Session IV) – Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Yogen Singh (Cambridge, UK), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

15.20-15.40 Maximo Vento (Walencja, Hiszpania)

Kontrowersje w resuscytacji noworodka (Controversies in newborn resuscitation)

PDF do pobrania

15.40-16.00 Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia)

Wsparcie oddechowe na sali porodowej (Respiratory support in the delivery room)

16.00-16.15 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja V (Session V) – Zagadnienia gastroenterologiczne w neonatologii (Neonatal gastroenterology)

Przewodniczący (Chair): Jarosław Walkowiak (Poznań), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

16.15-16.30 Jarosław Walkowiak (Poznań)

Mukowiscydoza – diagnostyka i postępowanie (Cystic fibrosis – diagnosis and management)

16.30-16.50 Piotr Socha (Warszawa)

Cholestaza niemowlęca - czy możemy czekać? (Infantile  cholestasis - can we wait?)

16.50-17.10 Ewa Gulczynska (Łódź)

Żywienie wcześniaka po wypisaniu ze szpitala (Post-discharge nutrition of a preterm infant)

PDF do pobrania

17.10-17.30 Dariusz Gruszfeld (Warszawa)

Postbiotyki - nowa era rozumienia mikrobioty (Postbiotics in clinical practice)

17.30-17.50 Jerzy Szczapa (Poznań)

Zastosowanie probiotyków w praktyce klinicznej (Use of probiotics in clinical practice)

17.50-18.10 Tomasz Szczapa (Poznań)

Rola oligosacharydów mleka kobiecego (The role of Human Milk Oligosaccharides)

18.10-18.25 Dyskusja (Panel discussion)

Sobota 24.11.2018 (Saturday 24th)

Sesja VI (Session VI) – Tlenoterapia (Oxygen theraphy)

Przewodniczący (Chair): Ewa Gulczyńska (Łódź), Jacek Witwicki (Warszawa)

09.00-09.20

Maria Wilińska (Warszawa)

Praktyczne zastosowanie systemów do automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (Automated systems for oxygen level regulation in clinical practice)

09.20-09.40

Janusz Gadzinowski  (Poznań)

Tlen w leczeniu noworodków (Oxygen therapy in the newborn)

09.40-09.55 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VII (Session VII) – Dysplazja oskrzelowo-płucna i zakażenia wirusem RS (Bronchopulmonary dysplasia and RSV infection)

Przewodniczący (Chair): Ewa Helwich (Warszawa), Jan Mazela (Poznań)

09.55-10.15 Witold Błaż (Rzeszów)

Diagnostyka i leczenie BPD w 2018 roku (BPD – diagnosis and management in 2018)

PDF do pobrania
10.15-10.35 Yogen Singh (Cambridge, UK)

Diagnostyka i postępowanie w nadciśnieniu płucnym w przebiegu BPD (Diagnosis and management of pulmonary hypertension in BPD)

10.35-10.55 Ewa Helwich (Warszawa)

10 lat programu profilaktyki zakażeń wirusem RS w Polsce  – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV epidemiology and prophylaxis)

PDF do pobrania

10.55-11.15 Tomasz Szczapa (Poznań)

Jak zapobiegać dysplazji oskrzelowo-płucnej? - grant edukacyjny firmy Chiesi (How can we prevent bronchopulmonary dysplasia?)

11.15-11.30 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VIII (Session VIII) – Varia

Przewodniczący (Chair): Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Iwona Maroszyńska (Łódź)

11.50-12.10 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

Antybiotyki w rękach neonatologa (Antibiotic stewardship in neonatology)

PDF do pobrania
12.10-12.30 Marek Migdał (Warszawa)

Noworodek jako potencjalny dawca narządów (Neonate as a potential organ donor)

PDF do pobrania

12.30-12.50 Iwona Maroszyńska (Łódź)

Rola krążenia trzewnego w utrzymaniu homeostazy hemodynamicznej (The role of splanchic circulation in the hemodynamic homeostasis)

12.50-13.10 Katarzyna Bierła (Ostrów Wlkp.)

Transport lotniczy w neonatologii (Neonatal air transport)

PDF do pobrania

1310-13.25 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IX (Session IX) – Monitorowanie komfortu pacjenta

Przewodniczący (Chair): Magdalena Rutkowska (Warszawa), Wojciech Walas (Opole)

13.25-13.45 Hector Boix (Barcelona, Hiszpania)

Ocena stresu/komfortu noworodka z wykorzystaniem analizy zmienności czynności serca (Stress/Comfort Assessment in Newborn Infant Using HRV Analysis)

PDF do pobrania

13.45-14.05 Magdalena Rutkowska (Warszawa)

Zastosowanie aparatu NIPE w opiece paliatywnej u noworodka – doświadczenia własne (NIPE equipment application in the neonatal paliative care - self-experience)

PDF do pobrania
14.05-14.20 Paweł Zawitkowski (Warszawa)

NIPE - kontrola jakości procedur medycznych, mechanizmów regulacyjnych dziecka oraz terapii w OITN (NIPE - assessement of medical procedures' quality and infants' regulatory mechanisms in the NICU)

14.20-14.35 Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)
14.35-15.35 Lunch

Przedkonferencyjny kurs echokardiografii NPE

CZWARTEK, 22 listopada 2018 r. (Thursday 22nd)

1) 13.00-17.00 Kurs wprowadzający do echokardiografii wykonywanej przez neonatologa zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Introductory Course to Neonatologist performed Echocardiography (NPE)) - Prof. Yogen Singh (University of Cambridge, UK) – członek europejskiej grupy NPE i współautor rekomendacji

This short introductory course is aimed at neonatologists and neonatal trainees / fellows interested in enhancing their understanding in neonatal echocardiography – especially in basic echocardiography views and use of functional echocardiography in clinical practice in NICU. Lectures and mini hands-on sessions will be delivered in line with European NPE guidelines and recommendations.

KURS PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Spotkania towarzyszące (Accompaniying meetings)

1) Piątek g. 12.00-13.00 - Zebranie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków WOŚP

2) Piątek g. 18.30 - Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Warsztaty (Practical workshops)

PIĄTEK, 23 listopada 2018 r. (Friday 23rd)

1) 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG (aEEG applications)
- Lena  Hellström-Westas, Judy Moore, Łukasz Karpiński

2) 16.15-18.15 Terapia wysokoprzepływowa (High flow therapy)
- Ron Fantl, Tomasz Szczapa, Jerzy Szczapa

SOBOTA, 24 listopada 2018 r. (Saturday 24th)

3) 9.00-10.00 Wentylacja konwencjonalna i tryby objętościowe
(Conventional ventilation and volume targeted modes) – Tomasz Szczapa

4) 10.00-10.45 Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem z gastrostomią
(Care of a newborn with gastrostomy) – Beata Klincewicz

5) 11.30-13.00 Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)
– Tomasz Szczapa, Karolina Chojnacka, Zuzanna Owsiańska, Dorota Postaremczak,

6) 13.15-14.35 - Ochrona skóry w okresie wczesnodziecięcym
(Infant skin care) – Jerzy Szczapa, Mariola Mirek, Janusz Wieczorek